નવી સોલાર પોલીસીથી ઉદ્યોગકારોમાં ખુશી, નાના ઉદ્યોગોમાં થશે ખુબ મોટો ફાયદો

ભાવેશ રાવલ જૂનાગઢ: જિલામાં કોઈ મોટા ઉદ્યોગો નથી અને જૂનાગઢમાં આવેલ બને જી.આઈ.ડી.સી મળીને 300 થી 400 નાના ઉદ્યોગો છે. ત્યારે સરકારની નવી સોલાર પોલીસીને લઇને નાના ઉદ્યોગકારોને ખુબ મોટો ફાયદો થશે. એક તો પ્રોડક્શન કોસ્ટ ઘટશે, જેને લઇ નાનો ઉદ્યોગકાર પોતાની વસ્તુઓ વૈશ્વિક બાઝારમાં મૂકી શકશે. ખાસ તો પહેલા ૫૦% જેટલો સોલાર પાવર લગાવી શકતો હતો. તે હવે નવી પોલીસીમા દુર થયું છે. સાથે કારખાનાના માલિક પાસે ફાજલ જગ્યા હશે. તો વધુ સોલાર પ્લાન્ટ લગાવી વીજળી વેચી શકાશે તેમજ સોલારના ઉપયોગથી પર્યાવરણને ખુબ મોટો ફાયદો થશે એટલે સરકારની નવી પાવર પોલીસી ખુબ આવકારદાયક છે .

જૂનાગઢ લઘુ ઉદ્યોગના પ્રમુખ અમૃત ભાઇ દેસાઈ આ યોજના આવકારતા જણાવ્યું હતું કે, નાના વેપારીઓએ પણ આ નવી સોલાર પોલીસીની જાણકારી મેળવી યોજના અને આવકારી છે. જૂનાગઢમાં માત્ર નાના ઉદ્યોગો છે અને નાના ઉદ્યોગકારોને વીજળી ખુબ મોંઘી પડે છે. જેને લઇ તેની ઉત્પાદનની કિંમત વધતા તેને ઓછો ફાયદો થતો હતો. ત્યારે આ નવી પોલીસીને લઇ અમને ઉત્પાદનમાં ૫૦%નો ફાયદો થશે જેને લઇ અમને સારો બેનીફીટ મળશે.

રાજ્ય સરકાર ની નવી સોલાર પાવર પોલીસી ને લઇ ને નાના ઉદ્યોગકારો કોઈ પણ પ્રકાર ની લીમીટ વિના પોતાની જરૂરીયાત મુજબ સોલાર પ્રોજકેટ સ્થાપી શકશે અને વધારાની વીજળી સરકાર ખરીદશે જેને લઇ નાના ઉદ્યોગકારોને ડબલ ફાયદો થશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap