જિલ્લા ફેરબદલીના કેમ્પની કાગડોળે રાહ જોઈ રહ્યા છે શિક્ષકો, હવે કરી આવી વિનંતી

અમદાવાદ: છેલ્લા ત્રણ એટલે કે 2018,2019 અને વર્ષ 2020ના બાકી જિલ્લા ફેર બદલી કેમ્પ ત્વરીત કરવામાં આવે તો વર્ષોથી વતનની રાહ જોતા શિક્ષકોને વતનનો લાભ મળે શકે.

વર્ષ 2019માં 6થી 8મા જવા માટે વિકલ્પ કેમ્પ તા ૧૪,૦૬,૨૦૧૯ના પરિપત્ર થી થઈ ગઈ છે, ત્યારબાદ કોઈ પણ પ્રકારનો એક તરફી જિલ્લા ફેર બદલી કેમ્પ થયેલ નથી. ત્યારે શિક્ષકો દ્રારા ત્વરીત જિલ્લાફેર બદલી કેમ્પ યોજ્યા બાદ જ વિકલ્પ કેમ્પ અને નવિન ભરતી કરવા વિનંતી કરી છે.

જિલ્લા ફેરબદલીના કેમ્પની કાગડોળે રાહ જોઈ રહ્યા છે શિક્ષકો, હવે કરી આવી વિનંતી

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap